Účinkujúci Folklórnych slávností Podhorie

28. a 29. jún 2019

FS Technik


Folklórny súbor Technik STU sa radí medzi najstaršie folklórne súbory na Slovensku. Vznikol v roku 1953 pri Slovenskej technickej univerzite v Bratislave.

Od svojho vzniku absolvoval súbor viac ako 3000 vystúpení na rôznych folklórnych podujatiach doma i v zahraničí.
Súbor doposiaľ spracoval a vydal tiež 4 hudobné CD nosiče – Tancujte mládenci / 2018/ Z albumu /2012/, Šinuli sa mládenci /2009/ a V našom dvore /2003/ – pod režijnou a umeleckou taktovkou Štefana Molotu.

V súčasnosti má súbor 68 členov. Tvorí ho hudobná zložka, dievčenská spevácka skupina a početná tanečná zložka. Členovia súboru sú študenti bratislavských stredných a vysokých škôl, ale aj pracujúca mládež, ktorú spája úcta a obdiv k slovenskému folklóru – krásnemu dedičstvu našich predkov.

 

FS Podpoľanec

Vznik Podpoľanca sa datuje od roku 1975, čiže o dva roky oslavuje krásne 40. výročie svojho vzniku. Na začiatku svojej cesty za ľudovým umením a kultúrou to vôbec nemal ľahké. Zrodil sa pri SOU – strojárskom v Detve. Jeho prvým vedúcim bol pán Dr. Koloman Galo, ktorý bol zároveň aj učiteľom na SOU v Detve. Na vzniku sa však pán Dr. Galo nepodieľal sám, a spolu s ním ho založila a viedla aj Ružena Egyedová – Baráneková. Folklórny krúžok, ktorým Podpoľanec na začiatku bol, vznikol jeden z najlepších súborov nie len u nás v Detve, ale dovolím si tvrdiť že aj na Slovensku. Čo ma prekvapilo bol fakt, že súbor mal plniť len funkcie prípravky už v tých časoch existujúceho FS Detva. Ale vzhľadom na svoju šikovnosť a priebojnosť vtedajších členov to dotiahol až na samostatnú krásnu cestu za spoznávaním Slovenského folklóru. V roku 1992 nastala v Podpoľanci veľká zmena. Keďže SOU Detva už viac odmietala byť zriaďovateľom súboru, tak členovia sa rozhodli o vytvorenie záujmového združenia „ Folklórny súbor Podpoľanec“. Odvtedy je súbor samostatný právny subjekt. Vedúcim sa stal Jozef Lapin. Súbor dokázal, že je samostatne funkčný a nepotrebuje nikoho iného na vytváranie existenčných podmienok.

Podpoľanec svojou tvrdou prácou v oblasti ľudovej kultúry získal aj mnohé ocenenia ako napríklad : Hlavná cena v súťaži choreografií o cenu M.Senku v Dubnici nad Váhom (r.1995) za choreografiu „ Adamov tanec“ Hlavná cena v súťaži choreografií o cenu M.Senku v Dubnici nad Váhom (r.1999) za choreografiu „ Svadba“ Laureát celoslovenskej súťaže programových blokov v Liptovskom Hrádku (r.2000) To je len malý útržok z množstva uznania, ktoré FS Podpoľanec oprávnene dostal. A ako sa pri mnoho vystúpeniach takýchto umeleckých skupín určite stáva či už tanečníci alebo muzikanti musia občas zaimprovizovať, a darí sa im to dokonale. V tomto kolektíve sa vystriedalo mnoho významných muzikantov, ako napríklad: Ján Dušan Berky, Ján Klinec, Peter konôpka, Laco Oláh a ďalší. Najosobitejšie sa hudobná spolupráca ukázala s ľudovou hudbou Lazovianka, pod vedením Ing. Jozefa Berkyho a s ľudovou hudbou Dúlovec s predníkom Petrom Konôpkom-mladším. V súčastnosti sú v súbore dvaja šikovní predníci a to Dominik Václav a Tomáš "Špako" Šufliarsky. a Ako veľmi nadaný inštrumentalisti sa v súbore prejavili hlavne heligonkári, ako Peter Purdek, Milan Halaj či Ján Matúška, Peter Šichta a Miroslav Križan alebo fujaristi ako pán Ján Hanúska, Karol Kočík, Roman Malatinec,Tomaš Fekiač a Milan Ďurica. Ako výrazné osobnosti súboru sa ukázali hlavne tanečníci, ktorý sa dokázali presadiť na rozmanitých súťažiach tanečníkov sólistov. Medzi nich patrili hlavne Pavel Smilek a neskôr Pavol Gažo a Ján Matúška.

Pred aktuálnym vedením, viedli súbor manželia Šulekovci z Hriňovej. Dnes je súbor jedna 50 členná veľká rodina, ktorá sa venuje podpolianskému folklóru. Súbor už pár rokov vedie Jaroslav Černák, Roman Malatinec, Ján Matúška a Ján Sekereš. V súbore fungujú 3 zložky a to hudobná, spevácka a tanečná. Spevácku zložku ma pod svojou taktovkou Zuzana Cerovská. Súbor v zimných mesiacoch tvrdo trénuje na sále a pripravuje na novú folklórnu sezónu novú spevácko-hudobne čísla a nové choreografie. Snahou týchto šikovných ľudí je hlavne to, aby dokázali s čo najväčšou presnosťou nám predviesť a predstaviť život a prežívanie ľudí tu pod Poľanou v minulosti, ale samozrejme vo svojej tvorbe nevynecháva ani iné regióny Slovenska.

Určitý podiel na fungovaní súboru má aj mesto Detva a jeho inštitúcie ktoré ho v jeho činnosti plne podporujú.

Mužský zbor Kúcané

" Vznikli sme kouem mája 2013, kedy sa z oživenej tradície Kúcanských hodú a z pár jednotlivcú vytvoriua širší partia chuapú, kerí mneli vztah k ludovej pjesničce a mneli záujem neco umjeleckého a citlivého spouem vytvárat. Postupne sa k nám pridali další chuapi a dnes už tvoríme stabilní partiu v počce 12 huasú.

Nesceme spívat nekde zavrítí, iba samí pro sebja, ale krásu ludovej pjesničky sceme ukazovat aj dalším. Protože víme, že citlivo podaná krásná ludová pjesnička má obrovskú siuu. Siuu otevírat čovjeka. V tej pjesničce sa dokáže skovat jemnost ludského citu - smutku, radosci, lásky, bolesci ... Na druhej strane ale nesceme tvorit umjelý, pódiový folklór, ale sceme ludové tradície prenášat do bježného života ludzí skrze organizáciu tradičných slávnoscí v obci. Sceme s ludma žit, sceme s nima spívat a najvíc by sme sceli, keby vjetšina ludzí v našém okouú tak isto jak my pocítiua blízkost kamarádú, partiu, kerá je si schopná pomáhat pri spívaní, ale aj v každodenním živoce. Partiu, v kerej máte radost už iba byt, na kerú sa tešíte a kerá vám po časi začne chýbat ...

S podporú ludzí, jejich daní z obecného rozpočtu a našich vlastních zdrojú sme zrekonštruovali slávnostní mužský kroj, kerý z bježného života vymizeu po první vojne. Okrem kroja sceme a pri každej príležitosci sa snažíme spájat generácie a vytvorit v Kútoch generačnú kontinuitu v prirodzeném místním kulturním a folklorním rytmje."

FSk Podhorčan

V obci Podhorie sa v roku 1970 zrodila myšlienka založiť skupinu, ktorá by prezentovala zvyky, spevy a tance pochádzajúce od najstarších obyvateľov obce, a ktorá by tento autentický folklór zachovávala, predstavovala verejnosti a prenášala na nasledovné generácie. Začali sa zbierať podklady pre jej vznik a v roku 1971 uzrela svetlo sveta pod názvom Podhorčan.

Podhorčan sa krátko po svojom zrode začal dostávať do povedomia verejnosti zo susediacich dedín, ale aj širšieho okolia a ako domáci kolektív predvádzal pôvodný folklór na folklórnych slávnostiach, ktoré sa v Podhorí organizovali od roku 1976. Pod dlhoročným vedením Margity Kúšikovej  sa v ňom nadšenci folklóru generačne obmie­ňali a predvádzali dedičstvo našich predkov. Vo vedení súboru od roku 2006 pokračovali manželia Marek a Danka Mikuškovci, pod ich vedením sa skupina prekvalifikovala na folklórny súbor a od roku 2012 ho viedla Katarína Tatárová v spolupráci s ostatnými aktívnymi členmi súboru.

Do kroniky Podhorčanu sa zapísali vystúpenia na folklórnych slávnostiach v Tekove, Detve, Východnej či Strážnici. V prie­behu uplynulých rokov sa folklórny súbor Podhorčan zúčastnil aj medzi­národných folklórnych festivalov a podujatí v Slovinsku, Rakúsku, Českej repub­like, Rumunsku a Maďarsku.

FS Hron

Folklórny súbor Hron vznikol v roku 1957 a svoje meno dostal po rieke Hron, ktorá preteká cez mesto Žiar nad Hronom, nachádzajúce sa na Strednom Slovensku. Prvým vedúcim súboru sa stal Ján Polák, ktorý pôsobil ako spevák v SĽUK-u. Netrvalo dlho a do súboru pritiahol ďalších “SĽUK-árov”, Jána a Annu Dlhopolcových. Pod vedením týchto osobností sa súbor postupne prepracoval medzi najlepšie súbory Slovenska.

Počas svojej existencie súbor navštívil množstvo festivalov a krajín, napr. Holandsko, Srbsko, Bulharsko, Belgicko, Chorvátsko a iné. Repertoár FS Hron sa neobmedzuje na vybraný región, ale zachytáva bohatosť a rôznorodosť regiónov Slovenska.

V súčasnosti má folklórny súbor tanečnú, spevácku a hudobnú zložku, ktoré majú dokopy viac ako 40 členov (od 13 rokov až do dôchodkového veku). V novembri 2017 sme oslávili 60 rokov existencie galaprogramom “Korene… tu sme ich zapustili”.

FSk Baďančanka

 

DFS Podhorčanček

V Podhorí je snaha vyškoliť si aj pokračovateľov súboru – vyškoliť si deti, ktoré nadviažu na hudobno-tanečnú a zvykoslovnú tradíciu. V pravidelných intervaloch sa prijímajú detičky do detského folklórneho súboru Podhorčanček, ktorý dlhé roky vystupoval pod hlavičkou G. Kúšikovej, neskôr D. Sokolovičovej. Najmenšie deti trénuje pani A. Borgulová a starším sa po obdobie 4 rokov venovala pani E. Krahulcová. V súčasnosti sú pod vedením Zuzany Rafaelisovej, ktorá sa ako bývalá členka FS Podhorčan snaží nacvičiť pásmá, s ktorými sa zúčastňujú rozličných podujatí a súťaží.

DFS Lúčky

DFS Tekovanček

Popri súbore dospelých si v obci Starý Tekov úspešne počína aj Detský folklórny súbor Tekovanček. Súbor má za sebou bohatú históriu. Podľa historických záznamov... obce Starý Tekov, súbor začal svoju činnosť v roku 1972. Od roku 1988 začal detský súbor pracovať pravidelne a od tohto roku má názov Tekovanček.
Začiatkom devädesiatych rokov súbor viedol pán Pavol Číkoš a od roku 1995 ho viedli manželia Spasičoví. Po manželoch Spasičových súbor viedol pán Juraj Káčer, potom DFS Tekovanček prešiel pod základnú školu ako záujmový krúžok, ktorý viedla pani Veronika Arendášová.
Aktuálne DFS Tekovanček funguje pod vedením manželov Veroniky a Ing. Jakuba Oťázikových od septembra roku 2012. Tak ako sa súbor plynule rozširoval o nových členov, do súboru prišli ako pedagógovia Mgr. Lucia Solmošiová a Martina Číkošová, ktorá aj šije a opravuje kroje.
Tanečnú zložku tvoria deti od 3 rokov po 14 rokov. Sú to prevažne žiaci Základnej školy Štefana Senčíka Starý Tekov, materskej školy Starý Tekov, ale aj deti základných a materských škôl z okolitých miest a obcí ako napríklad Veľké Kozmálovce, Hronské Kľačany, Levice, Tlmače a iné.
Ďalším milníkom v ére DFS Tekovanček je založenie detskej ľudovej hudby v septembri 2013 pod vedením pani učiteľky Eriky Beňušovej. Deti z ľudovej hudby sú prevažne žiakmi Základnej umeleckej školy v Tlmačoch.
Zloženie programu Detského folklórneho súboru Tekovanček je rozmanité. Načiera do ľudových prvkov a zvykov nielen tekovského regiónu, ale aj iných oblastí Slovenska, ako sú obce Branovo, Raslavice, Očová. Prezentuje nielen ľudové piesne, tance, detské hry, ale aj príslušné kroje.

Čítajte viac: https://mylevice.sme.sk/c/20941117/tekovancek-siri-folklor-na-slovensku-aj-v-zahranici.html#ixzz5qkO3pDyQ

Deti z MŠ v Podhorí

Deti sú pod vedením pani riaditeľky v MŠ v Podhorí p. Anky Borgulovej. Spolu s pani učiteľkou Henrietou Dudákovou nacvičujú programy, s ktorými sa predstavujú na obecných podujatiach, ale navštevujú aj okolité obce. Už od útleho veku sa do detí všetepuje láska k tradíciám, folklóru a regionálnym zvykom.

DFS Sitňančok v Banskej Štiavnici

Deti zo ZŠ vo Vyhniach - DFS Pramienok

Webovú prezentáciu Folklórnych slávností Podhorie poskytuje spoločnosť DATATRADE, s.r.o.
prevádzkovateľ portálu obce.info – žijeme spolu